Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2013.01.31

 

Til stede: Sonny, Jørn, Erik, Michael, Rasmus og Søren

 

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Opfølgning på solcelleforslaget

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Opfølgning på solcelleforslaget

Under dette punkt diskuteredes dels det specifikke spørgsmål om retningslinjer for opsætning af solceller og dels det generelle spørgsmål om retningslinjer for forandringer på bygningerne.

 

Centralt i begge spørgsmål er den servitut som bl.a. indeholder følgende bestemmelse: ”Der må ikke på ejendommen finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket af kvarteret ændres. [...]” (hele servitutten findes her: http://www.solbjerget.dk/tinglyst_servitut.pdf).

Denne servitut er åben for fortolkning og den daværende bestyrelse vedtog derfor i 2003 et ”Notat om Byggesager” (http://www.solbjerget.dk/servitut_tolk.htm) som indeholder en fortolkning af servitutten og som skiftende bestyrelser efterfølgende har fulgt ved stillingtagen til byggesager, hvor Ejerlaugets bestyrelse har en rådgivende rolle.

I dialogen med kommunen er det kommet frem, at kommunen lægger op til en snæver fortolkning af den omtalte servitut ligesom bestyrelsen ikke har været hørt i forbindelse med de tilladelser  til opsætning af solceller som kommunen har udstedt. Bestyrelsen ser dette som værende i modstrid med ”Notat om byggesager”, som der i bestyrelsen er enighed om fortsat bør være retningsgivende for, hvilke ændringer der tillades i bebyggelsen.

Der er derfor behov for at afklare dette spørgsmål med kommunen vedrørende ændringer i bebyggelsen generelt.

 

Vedrørende opsætning af solceller er de generelle regler i Rudersdal kommune (http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Byggeri/Hvad_gaar_dit_projekt_ud_paa/Solceller_og_solfangere.aspx) sådan, at der som udgangspunkt ikke kræves tilladelse fra kommunen. Dog er der en række betingelser knyttet hertil, deriblandt at tinglyste deklarationer skal overholdes samt at bygningen ikke ligger i et kulturmiljøområde, hvilket Solbjærget gør (http://kommuneplan.rudersdal.dk/Omraader/Birkeroed/Kulturmiljoeer.aspx).

 

Der er i bestyrelsen flertal for, men ikke enstemmighed om, at den nævnte servitut samt hensigten i ”Notat om byggesager” bør medføre en begrænsning i muligheden for opsætning af solceller.

Endvidere er det bestyrelsens klare opfattelse, at bestyrelsen skal høres i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til opsætning af solceller. Dette er som nævnt ikke sket i forbindelse med de tilladelser, som kommunen hidtil har udstedt.

 

Sonny har således været i dialog med kommunen, som gerne vil holde et møde med os. Sonny og Erik  mødes derfor med kommunen og tager skriftligt referat.