Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2013.02.06

 

Til stede: Sonny, Jørn, Erik, Michael, Rasmus og Kaj

 

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Opfølgning på solcelleforslaget

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Opfølgning på solcelleforslaget

Sonny og Erik har været til møde med kommunen. Den fortolkning af omtalte servitut (se referat af bestyrelsesmøde 2013.01.31) som kommunen foreløbig har lagt op til er, at servitutten kun kan anvendes når der skal søges byggetilladelse ifølge de almindelige regler (som blev lempet i juli 2011; se bygningsreglementet BR10, http://www.bygningsreglementet.dk) samt at servituttens bestemmelser kun vedrører ”tilbygninger og lignende”. Endvidere var det ikke klart, om der skulle søges byggetilladelse ved opsætning af solceller. Bestyrelsen finder, at dette er en væsentlig og beklagelig ændring i forhold til hidtidig praksis.

Kommunen vil nu få en jurist til at gennemgå reglerne.

 

Vedrørende opsætning af solceller forholder det sig imidlertid sådan, at kommunens egne regler siger, at der skal søges om byggetilladelse, hvis området er et kulturmiljøområde, hvilket ejerlaugets område er. Bestyrelsen vil gøre kommunen opmærksom på dette.

 

Spørgsmålet er herefter dels hvordan servitutten kan håndhæves i tilfælde hvor der ikke skal søges byggetilladelse og dels hvordan kommunen hvilke retningslinjer kommunen vil følge fremadrettet.

Her har kommunen foreslået, at ejerlauget får indskrevet den hidtidige fortolkning i en lokalplan for området. Dette kan bestyrelsen tilslutte sig.

 

Planen er derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor bestyrelsen vil indstille, at der i en lokalplan for området indskrives regler som følger de retningslinjer, der er angivet i ”Notat om byggesager”. Inden der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling afventes dog tilbagemelding fra kommunens juridiske undersøgelse.

 

Desuden vil bestyrelsen forsøge at få konkretiseret, hvilke retningslinjer kommunen fremover vil anvende ved behandling af ansøgninger om opsætning af solceller.

 

Det er bestyrelsens holdning, at eventuelle ændringer ikke skal have betydning for projekter, som allerede er udført i god tro.