Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 03.06.08

 

1. Konstituering af bestyrelse.
2. Sø projekt (arkitektur, tilbud, finansiering, tidsplan, ansøgning, tegninger, ektraordinær GF, etc.)
3. Andet?

 

Tilstede: Jørn, Søren, Kaj, Else og Sonny

 

Ad. 1.  Konstituering af bestyrelse

Alle i bestyrelsen fortsætter på eksisterende poster

 

Ad. 2. Sø projekt

Søren har taget kontakt til entreprenør for at undersøge muligheder for oprensning.

Via denne kontakt blev det bekræftet at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at få slammet fra søen kørt væk – prisbillede på 1 – 2 mio.

Et alternativ er at få en såkaldt ”long reach blødbundsmaskine” til at køre ind fra nordsiden af søen og rense søen – delvist ved at køre i den lave ende af søen og delvist ved en lang grab der kan nå langt ud i søen (> 25 m.).

En sådan løsning vil skønsvist koste ca. 150.000-160.000 kr. inkl. reetablering.

 

For at komme videre i arbejdet, er der følgende opgaver til løsning:

  1. Finansiering
  2. Projektering
  3. Godkendelse
  4. Det Juridiske grundlag

 

1. Finansiering (Jørn, Sonny)

Forskellige alternativer er blevet behandlet.

 

Et af de relevante forslag var at lave en graduering af betalingen. (Sonny)

Efter dette forslag vil graduering af betaling ske ud fra om man

  1. bor direkte op mod søen, eller om man
  2. bor i den øvrige del af området

Alle under pkt. 1 foreslås at betale det dobbelte af alle øvrige beboere.

 

Derudover vil det være relevant at undersøge hvorvidt der er fonde – eller andre midler – man kan søge tilskud fra til dette formål. (Jørn)

 

Endelig er det vigtigt at få afklaret hvordan restbeløbet finansieres. Ligesom det er vigtigt at få afklaret om vi kan låne hele beløbet – og hvilke konsekvenser der er ved dette.

(Sonny)

 

2. Projektering: (Søren)

Kommunikation med entreprenør

beskrivelse af projekt

Tegning af forslag

 

3. Godkendelse: (Søren, Mogens)

Ansøgning til kommunen.

 

4. Det juridiske grundlag: (Jørn, Sonny)

Kan vi pålægge alle beboere at betale et ekstraordinært beløb – efter vedtagelse af projektet ved ekstraordinær generalforsamling.

 

I den forbindelse er det vigtigt at få fastlagt, hvad vi kan gøre hvis der er enkelte beboere der nægter at betale. Hvilke sanktionsmidler har vi i en sådan situation? (Sonny)

 

Søren indkalder til møde primo august.

Ved mødet knytter vi de forskellige enkeltdele sammen og beslutter dato for ekstraordinær generalforsamling.

 

3. Andet

Sonny spurgte om holdningen til om børn der foretager omdeling for ejerforeningen, skulle aflønnes for dette. Holdningen er, at der kan findes voksne/forældre, der kan sørge for dette – uden beregning – hvorfor dette punkt ikke er relevant.

 

Der har været løsgående hunde i kvarteret, ved marken. Der er krav om at hunde, i dette område holdes i snor, hvorfor dette bør overholdes.