Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2006.04.04

 

Til stede: Sonny, Else, Søren, Rasmus, Kaj.

 

 

Dagsorden

 

1. Bestyrelsens sammensætning.

2. Mulig vedtægtsændring. Else har fremsendt udkast.

3. Hjemmeside. Den virker stadig ikke. Er regningen betalt? Opdatering af siden med informationer.

4. Velkomstfolder. Status? Festudvalg. Hvem er med? Flere medlemmer? Sct. Hans og sommerfest arrangeres af festudvalg.

5. Vedligehold af fællesområder (kanter på fortov, buskrydning på søskrænt).

6. Mulighed for et stort, pænt og gratis skur fra Sørens firma i Birkerød.

7. Endelig fastsættelse af dato for generalforsamling. Udsendelse af indkaldelse. Dagsorden for samme.

8. Evt.

 

 

Referat

 

Ad 1 (Bestyrelsens sammensætning)

Birger har udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen indtil bestyrelsen har taget stilling til hvilken rolle Lejerbo har i bestyrelsen. Efter at bestyrelsen har gjort dette er det besluttet at tage kontakt til Birger for at afklare hans rolle i bestyrelsen. (Else).

 

Med hensyn til den kommende generalforsamling er Søren, Michael, Kaj og Rasmus ikke på valg.

Sonny er på valg, men modtager gerne genvalg.

 

Af suppleanterne er hverken Else eller Helle på valg. For at bringe antallet af bestyrelsesmedlemmer ned på 5 (som foreskrevet i vedtægterne) foreslås det at Kaj overgår til at være suppleant.

 

Ad 2 (Mulig vedtægtsændring. Else har fremsendt udkast.)

Eftersom hovedideen med vedtægtsændringerne er at afklare Lejerbos formelle rolle i ejerlauget, er det besluttet at udsætte forslaget til vedtægtsændring indtil dette kan koordineres med Lejerbo.

 

Ad 3 (Hjemmeside. Den virker stadig ikke. Er regningen betalt? Opdatering af siden med informationer.)

Hjemmesiden virker nu igen. Udbyder havde tilsyneladende ikke registreret vores betaling korrekt.

 

Ad 4 (Velkomstfolder. Status? Festudvalg. Hvem er med? Flere medlemmer? Sct. Hans og sommerfest arrangeres af festudvalg.)

Velkomstfolder: punktet udsættes.

Festudvalg: det vil være ønskeligt med flere medlemmer. I år har udvalget kun haft 2 aktive medlemmer.

 

Ad 5 (Vedligehold af fællesområder (kanter på fortov, buskrydning på søskrænt).)

Kaj taler med en bekendt med henblik på at få lavet flis af de afskårne grene, som ligger ved søen.

 

Søren undersøger muligheder for oprensning af søen.

 

Ad 6 (Mulighed for et stort, pænt og gratis skur fra Sørens firma i Birkerød.)

De relevante naboer spørges med henblik på placering bag petanquebanen (Michael).

 

Ad 7 (Endelig fastsættelse af dato for generalforsamling. Udsendelse af indkaldelse. Dagsorden for samme.)

Den tidligere vedtagne dato er kommet for tæt på. Ny dato blev diskuteret og tirsdag den 30. maj blev vedtaget.

 

Søren reserverer Jægerhytten.

 

Ad 8 (Evt.)

Jfr. vedtægternes §2 vil det være en ide at gennemgå de servitutter, som gælder for foreningens område.