Referat af bestyrelsesmøde – Solbjærgets ejerlaug

Afholdt

08.10.02 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Henrik Henten, Keld Petersen, Ib Christiansen, Sonny Bloch-Jensen, Inge Harris, Søren Dybdal & Michael Ørnø

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

1a. Økonomistatus

2. Planlægning af arbejdsweek-end 12-13/10

3. Drøftelse af situationen omkring søen

4. Drøftelse omkring de to udvalg nedsat af generalforsamlingen

5. Eventuelt

 

Ad 1) Referatet

Referatet blev godkendt.

 

Ad 1a) Økonomi

Alle har nu betalt kontingent.

Beholdningen er ca. 25.000,

Kassebeholdningen er reetableret efter søentreprisen.

 

Ad 2) Planlægning af arbejdsweekend 12-13/10

Der blev vedtaget følgende opgaver til arbejdsweek-enden.

 

Ad 3) Status på søen

Opslag på KU og Landbohøjskolen har ikke givet nogen henvendelser fra ivrige studerende.

Sonny har talt med tilstødende søer og hørt om særlige mikroorganismer - Iltning og grønne karper. Den ansvarlige hos kommunen er Anne Louise Hjermind, som muligvis kan være foreningen behjælpelig.

Der var enighed om at det stadig ikke var selvlysende hvad vi skal gøre med søen.

Søren tager kontakt til DTU/Landbohøjskolen

Michael prøver kommunen igen (igen),

Inge prøver familie/bekendte

 

Ad 4) Status på de to generalforsamlingsudvalg

Trafik: Summen

 

Servitutter: Udvalget med Kjeld, Birger og Michael har været samlet og der er blevet udarbejdet et brev til samtlige beboere, der redegør for kommunens og bestyrelsens tolkning af servitutterne.

Bestyrelsen godkendte brevets indhold og ordlyd, hvorefter det uddeles til samtlige ejendomme i foreningen.

 

Ad 5) Evt

En beboer har "uformeldt" spurgt om det var muligt købe skoven? Bestyrelsen var enig om at det ikke ville kunne finde sted og en eventuel officiel begæring vil blive afvist.

Ejerlauget har en moralsk og juridisk forpligtigelse til at sneryde "buen" – dvs det fortov som ligger omkring søen. Problemet tages op på næste møde.

 

Der er en del utilfredshed med gentagne overtrædelser af "stille-tiden" og der bliver ofte græsslået, motorsavet og lign på disse tidspunkter. Det aftaltes at der udarbejdes en venlig standardskrivelse som formanden kan aflevere til grundejere, der overtræder vores regler. Skrivelsen skal "opfriske" reglerne overfor de beboere, der har glemt dem.

 

Næste møde 21/11 kl. 20.00 hos formanden, Soldraget 32.