Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2012.06.12

 

Til stede: Sonny, Jørn, Erik, Rasmus og Kaj

 

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer samt referent
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Gennemgang af referat fra sidste møde
 4. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der forhold at redegøre for siden sidst?
 5. Gennemgang af økonomi
 6. Retningslinjer for opsætning af solceller
 7. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Konstituering af bestyrelsen

Alle fortsætter i de nuværende roller. Se ansvarsområder på sidste side af dette referat.

 

Ad 3 – Gennemgang af referat fra sidste møde

-        Turen til Østskoven er nu gennemført(!). Der kunne ikke umiddelbart findes en egnet gren til klatrestamme på fællesarealet. Forholdene omkring skel er nu bragt i orden.

 

Ad 4 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der forhold at redegøre for siden sidst?

-        Foreningens hækkeklipper er i stykker og kan ikke repareres. Kaj indkøber en ny.

-        Sonny varetager snerydning (når det bliver aktuelt).

-        Velkomstfolder skal opdateres idet afbrænding af haveaffald ikke mere er tilladt (Rasmus).

 

Ad 5 – Gennemgang af økonomi

Intet at rapportere siden sidste møde.

 

Ad 6 – Retningslinjer for opsætning af solceller

Der er enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at helhedsindtrykket er røde teglsten. Der kan muligvis findes en maksimal belægningsprocent for andet end røde tegl, dvs. hvor også f.eks. ovenlysvinduer tælles med. F.eks. 10% regnet per flade. Endvidere skal der tages hensyn til refleksion, hvor der dog muligvis er nogle generelle lovkrav til maksimal refleksion for solfangere. På carporte/udhuse skal gældende lovgivning følges.

Overordnet er der enighed om, at spørgsmålet kræver moden overvejelse. Der tages derfor ikke beslutning endnu, men spørgsmålet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Erik forsøger at afklare kommunens holdning.

 

Ad 7 – I øvrigt

Erik og Kai vil undersøge muligheder for etablering af jordvarme.

Mht. afskæring af 2 nederste grene på egetræet ud for SB39 accepteres dette af bestyrelsen.


Bilag: Ansvarsområder

 

Sonny

 1. Henvendelser fra beboere
 2. Indkaldelser til bestyrelsesmøder
 3. Kommunikation med kommune
 4. Byggesager
 5. Snerydning (Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6)

 

Michael

 1. Økonomi og regnskab
 2. Sø med tilhørende arealer mod vest
 3. Græs på fælles arealer

 

Erik

 1. Østskov
 2. Fællesarrangementer og kommunikation med festudvalg

 

Kai

 1. Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, glæsslåmaskine, buskrydder, kloakrenser, etc.)
 2. Fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6 ekskl. snerydning
 3. Velkomst af nye beboere

 

Rasmus

 1. Hjemmeside (www.solbjerget.dk)
 2. Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)
 3. Velkomstfolder

 

Jørn

 1. Kontakt til Lejerbo