Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2011.04.14

 

Til stede: Sonny, Erik, Michael, og Rasmus samt fra festudvalget: Helene, Kristine

 

 

Dagsorden

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
 2. Planlægning af kommende generalforsamling - herunder beslutning om evt. indlæg om kriminalpræventive tiltag
 3. Benyttelse af fællesarealet - hvordan fremmer vi mere aktivitet og brug af fællesarealet i øvrigt
 4. Evt. anskaffelse af bænke (Michael - har vi økonomisk råderum til dette, hvis vi har skal der tages en beslutning om de skal købes ind.)
 5. Hvilke planer har festudvalget for aktiviteter i den kommende tid
 6. Fremlæggelse af regnskabet.
 7. Kan internettet hjælpe os med at formidle information, samt servicere beboere:
  Er det muligt at gøre Solbjærgets hjemmeside mere interaktiv - eller vil f.eks. en facebook-side for Solbjærget give bedre service/dialog overfor/mellem beboerne
 8. Skel ved Østskoven
 9. I øvrigt

 

 

 

Referat

 

Ad 1 – Sidste møde

Velkomstfolder endnu ikke opdateret, Jørn ser fortsat på dette.

Der er indkøbt en sneslynge, som aftalt i løbet af den hårde vinter.

Vedrørende hurtig kørsel ville det være ønskeligt at forsøge at få nedsat bilernes hastighed. Vi kan forsøge at appellere til foreningens medlemmer, alternativt arbejde på at gøre vejen til stillevej eller begrænsning på 30 km/t. Sonny appellerer i forbindelse med generalforsamlingen.

 

 

Ad 2 – Kommende generalforsamling

Det er foreslået at få en politibetjent ud og fortælle om hvad man foretage af kriminalpræventive tiltag til generalforsamlingen. God ide. Der er truffet aftale med Christian Have, som gerne vil møde op.

Generalforsamlingen afholdes d. 24/5 kl. 20:00. Jægerhytten er booket.

Michael hører om Christian Have kan komme på dette tidspunkt.

Michael afleverer regnskab til Sonny.

Sonny skriver og printer indkaldelse og igangsætter omdeling.

 

 

Ad 3 – Benyttelse af fællesarealet

Det er ønskeligt at vores gode fællesarealer anvendes og ikke ligger øde hen. På den anden side skal der ikke lægges op til larmende fester eller at arealerne anvendes på forstyrrende vis af andre end forenings beboere.

 

 

Ad 4 – Anskaffelse af bænke

Festudvalget har foreslået at investere i nogle bænke samt evt. legefaciliteter til fællesarealerne med henblik på at øge det sociale liv i området. Der var bred enighed om målsætningen, men det er også nødvendigt at tage hensyn til foreningens økonomi, specielt i denne periode, hvor der betales af på søprojektet.

Det er besluttet at købe to bænke samt formulere et mindre projekt med legefaciliteter samt. evt. bålplads til fremlæggelse på generalforsamlingen. Festudvalget sørger for begge dele.

 

 

Ad 5 – Festudvalget, planer

Traditionen tro planlægges Skt. Hans. I år er der stemning for at flytte tidspunktet til kl. 21.

Derudover påtænkes at afholde sommerfest d. 20. august med loppemarked i løbet af dagen og fest om aftenen. Dette vil forhåbentlig medføre større fremmøde, hvilket har knebet de sidste år.

Dette arrangement samt øvrige arrangementer (Skt. Hans og fastelavn) annonceres i forbindelse med generalforsamlingen. Festudvalget giver input til Sonny.

 

 

Ad 6 – Fremlæggelse af regnskab

Michael fremlagde regnskab. Alle har betalt kontingent. Driftresultatet er ca. -16.000 kr (negativt). Fraregnet den sidste regning fra søprojektet er tallet +13.000 kr (positivt). Den samlede gæld er på ca. 33.000 kr og det ser derfor fornuftigt ud mht. at afvikle gælden over de næste 3-4 år.

 

 

Ad 7 – Kan hjemmesiden blive mere interaktiv?

Det foreslås at lave en Facebookgruppe hvor man uformelt kan udveksle erfaringer, ideer mm. Helene opretter gruppen. Rasmus sørger for link på hjemmesiden.

 

 

Ad 8 – Skel ved Østskoven

Østskoven, skel. Der er truffet aftale med den ene nabo om at bringe forholdene omkring skellet i orden. Den anden nabo ønskede ikke at besvare foreningens henvendelse. Der vil derfor blive sendt et anbefalet brev med indsigelse og forslag om et møde (Erik/Sonny).

 

 

Ad 9 – Øvrigt

Jan Kamp-Larsen kan nu igen slå foreningens græsarealer, dog med en stigning i prisen. Der var enighed om at acceptere dette.

Der er ikke blevet uddelt velkomstbrochure til nye beboere. Bestyrelsen bliver ikke automatisk gjort bekendt med nye beboere og det er derfor vigtigt at alle holder øjne og ører åbne og gør hele bestyrelsen opmærksomme på det når der er nye beboere.