Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2010.12.14

 

Til stede: Jørn, Sonny, Erik og Rasmus

 

 

Dagsorden

 

 1. Velkomstfolder
 2. Formalia omkring skift af kasserer samt skift af formand
 3. Snerydning
 4. Afklaring af beslutningsproces
 5. Opgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer
 6. Afholdelse af bestyrelsesmøder
 7. Opfølgning fra sidste møde
 8. Evt.

 

 

Referat

 

Ad 1 – Velkomstfolder

Velkomstfolderen trænger til opdatering. Jørn ser på det.

 

Ad 2 – Formalia omkring skift af kasserer samt skift af formand

Det har endnu ikke været muligt at overdrage opgaven som kasserer. Sonny beholder midlertidigt denne opgave.

 

Ad 3 – Snerydning

Pga. sygemelding har der ikke været snerydning. Sonny forespørger om lån af sneslynge. Alternativt forsøges det at anskaffe en sneslynge.

 

Ad 4 – Afklaring af beslutningsproces

Princippet er at alle høres samtidig omkring beslutninger. Dette kan foregå ved mail eller på bestyrelsesmøde. Ved mail gives evt. svarfrist på 14 dage eller mindre, hvis der er behov for en hurtig beslutning. Herefter foretages en beslutning på baggrund af de indkomne svar.

 

Ad 5 – Opgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Se bilag. Vedrørende kontakt til festudvalg foreslås det at invitere festudvalget til et bestyrelsesmøde.

 

Ad 6 – Afholdelse af bestyrelsesmøder

Det er sommetider svært at finde et tidspunkt hvor alle kan. Det kan evt. forsøges at fastlægge datoer tidligere, f.eks. en gang i kvartalet. Sonny har frie hænder.

 

Ad 7 – Opfølgning

Skel i Østskoven:

Dette berører to naboer til Østskoven. Der har været holdt et uformelt møde med den ene nabo, som erkendte at skellet var overtrådt hvilket vil blive rettet. Der er desuden udlagt en bunke jord, som dog ikke vurderes at være til gene. I dette tilfælde vil ejerlauget derfor blot bede om at bunken udjævnes.

Kontakten til den anden involverede nabo bar ikke frugt, idet denne ønskede en formel henvendelse. Erik forbereder en skriftlig henvendelse og vil bl.a. forsøge at finde skelpælene.

 

Hurtig kørsel på Solbjærget:

En henvendelse til kommunen omkring fartdæmpende foranstaltninger vurderes at være formålsløs.

 

Brændenælder mv. i Østskoven:

Erik har taget en tur med leen. Mere oprydning bør foretages når vejret er egnet. Med Østskoven har vi et stort areal som måske kunne udnyttes bedre.

 

 

Ad 8 – Evt.

Sonny indkalder til møde omkring medio april forud for generalforsamlingen.


 

Bilag: Ansvarsområder

 

Sonny

 1. Henvendelser fra beboere
 2. Indkaldelser til bestyrelsesmøder
 3. Kommunikation med kommune
 4. Byggesager

 

Michael

 1. Økonomi og regnskab
 2. Sø med tilhørende arealer mod vest
 3. Græs på fælles arealer

 

Erik

 1. Østskov
 2. Fællesarrangementer og kommunikation med festudvalg

 

Kai

 1. Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, glæsslåmaskine, buskrydder, kloakrenser, etc.)
 2. Fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6 inkl. snerydning

 

Rasmus

 1. Hjemmeside (www.solbjerget.dk)
 2. Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)

 

Jørn

 1. Velkomstfolder
 2. Velkomst af nye beboere