Referat af bestyrelsesmøde  – Solbjærgets ejerlaug

Afholdt

15.05.03 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Henrik Henten, Ib Christensen, Søren Dybdal & Michael Ørnø

Afbud

Birger Post, Sonny Bloch-Jensen

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Økonomistatus, herunder regnskab for 2002
  3. Planlægning af generalforsamling, herunder kandidater til bestyrelsen
  4. Status på søen
  5. Planlægning af arbejdsweek-end
  6. Planlægning af Sct Hans fest
  7. Planlægning af dato til sommerfest
  8. Eventuelt

 

Ad 1) Referater

Referater fra hhv. 20.11.02 & 20.6.02 blev godkendt.

 

Ad 2) Økonomistatus, herunder regnskab for 2002

Alle har betalt kontingent for 2003 og beholdningen er på 39.400,- kr. Der udestår ingen større fordringer.

 

Revisorene har godkendt regnskabet for 2002, som dermed er klart til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Ad 3) Planlægning af generalforsamling, herunder kandidater til bestyrelsen

Niels Harrig har lovet at opstille som dirrigent.

Lykke Have har lovet at opstille som referent.

Henrik Henten udtræder efter eget ønske efter 8 års virke som kasserer og yderligere 2 års virke som bestyrelsesmedlem.

Ib Christensen udtræder efter eget ønske efter fire år som næstformand.

Sonny Block-Jensen er valgt for yderligere et år.

Kjeld Petersen er villig til at genopstille.

Michael Ørnø er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen indstiller Søren Dybdal (pt. suppleant).

Den anden ledige plads findes på mødet.

 

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen, som fremlægges til behandling.

 

Ad 4) Status på søen

Der var enighed om at vi nærmer et punkt, hvor vi skal tage stilling til om søen skal forblive en sø eller blive til en mose.  Bestyrelsen besluttede at få udarbejdet et professionelt projektforslag til en varig løsning på søen. Ib tager i første omgang kontakt til en større anlægsgartner.


Ad 5) Planlægning af arbejdsweek-end

Bestyrelsen har modtaget et brev fra Holstener-Jørgensen, men en bøn om kratrydning på østsiden af søen. Hvis der er passende fremmøde på arbejdsdagen, ryddes bredden. I modsat fald vil bestyrelsen spørge Jan Lidman-Nielsen om han vil udføre arbejdet til sædvanlig betaling. Søren kikker på kratrydderen med henblik på at få den til at virke

 

Pentanquebanen skal bringes i brugbar stand.

 

Arbejdsdagen afholdes 14/6 kl. 12.00 - Michael indkalder.

 

Ad 6) Planlægning af Sct Hans fest

Michael uddeler invitation og sørger for sange, som han afleverer hos Søren.

Som bålmester meldte Søren sig.

Øl & vand-opgaven forsøges afsat til Inge H.

 

Ad 7) Planlægning af dato til sommerfest

23/8 blev valgt.

Michael bestiller en hoppeborg asap.

 

Ad 8) Eventuelt

Der er en del medlemmer af lauget, som er plaget af ræve. Michael tager kontakt til kommunen i første omgang.