Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 15/11 2018

 

1.     Gennemgang af referat fra sidste møde v/ Christian S

 

 

2.     Økonomi v/ Christian E

 

I forbindelse med seneste opkrævning af kontingent er der modtaget betaling fra på nær 3 beboere. Disse vil blive opkræver dobbelt betaling i forbindelse med næste opkrævning.

 

De største udgifter har været hhv. omkostninger til sommerfeste, reparation af vores græsslåmaskine og græsslåning.

 

Foreningens kassebeholdning er pt. ca. 70.000 kt.

 

3.     Huse til salg i Ejerlaugets område v/ Lykke

Pt. SB7 og SBS6 til salg.

 

4.     Nye tilflyttere v/ Lykke

Ingen tilflyttere siden sidste møde. Lykke følger op vedrørende status på velkomst (Geert).

 

5.     Evaluering af arbejdsdagen og sommerfest v/ Lykke

Arbejdsdag: Det gode fremmøde betød, at vi fik klaret de planlagte opgaver. Til foråret indhentes evt. tilbud på oprensning af søen (se pkt. 6).

 

Sommerfest: Takket være det gode fremmøde og udlån af telte, højttalere osv., kunne hele arrangementet holdes inden for knap 5.000 kr.  Næste års sommerfest afholdes 24. august. Christian E. udsender ”sæt kryds i kalenderen” på Facebook-gruppen i foråret.

 

Det blev drøftet, om ejerlauget skulle indkøbe et telt, som beboere også kan leje til egne arrangementer. Brian undersøger, hvad indkøbsprisen er for et nyt telt.

 

6.     ”Terrænregulering” ved søen v/ Lykke

Det område, som blev fyldt op ved sidste oprensning af søen er begyndt at ”falde sammen”, hvilket giver problemer ved græsslåning med havetraktoren, og der var enighed om, at området enten skal fyldes op med en ladning jord, eller evt. genfyldes ved næste oprensning af søen.

 

Stig undersøger muligheder.

 

7.     Arbejdsdag forår – Dato og hvad skal der udføres?

Der var enighed om, at der ikke er behov for en arbejdsdag til foråret.

 

8.     Fastelavns arrangement

Fastelavns-arrangement afholdes den 3. marts 2019.

 

Christian E og Katrine planlægger sammen med frivillige beboere.

 

9.     Vintertjeneste v/ Stig

Hidtil er der ikke blevet betalt for rydning af fortovene omkring fællesarealerne.

 

Der er dog enighed om, at der fremover bør tilbydes betaling til de(n) beboer(e), der står for snerydning. Bestyrelsen er enig om at tilbyde 150 kr. pr. gang, og at benzin til sneslyngen refunderes mod kvittering.

 

Lykke undersøger mulighed og økonomi i at indkøbe og opstille beholdere, så der let kan spredes grus/salt på fortove.

 

10. Næste møde i Q1 2019

20. februar 2019.

 

11. Evt. 

Tilbygning Solbjærget 21

 

Lykke havde modtaget tegninger m.v. for ny tilbygning til SB21. Der var enighed i bestyrelsen om, at udtrykke støtte til tilbygningen.

 

General om byggesager

Bestyrelsen er orienteret om to verserende byggesager i ejerlauget. I begge sager opleves kommunens sagsbehandlingstid som meget langsommelig. I den ene sag har kommunen udstedt § 14-forbud mod en tilbygning under henvisning til, at den foreslåede tilbygning strider mod den fremtidige lokalplan for området.

 

Lykke kontakter kommunen mhbp. at blive orienteret om status på lokalplanen, samt for at udtrykke utilfredshed med den langsommelige sagsbehandling. Christian. F prøver at komme i kontakt med Mikkel (tidligere beboer i SB5), som var ejerlaugets repræsentant, da kommunen senest fremsendte udkast til lokalplan.

 

Skt. Hans

På grund af afbrændingsforbuddet, og den manglende mulighed for afbrænding på et senere tidspunkt, ligger der stadig en større bunke haveaffald på kommunens arealer. Lykke foreslog, at bunken flyttes inden afbrænding næste år, så fugle, pindsvin osv. ikke brændes.

 

Forslag om beplantning af fællesareal

Der blev stillet forslag om at plante frugttræer på fællesarealet, så det ikke fremstår så bart. De rvar enighed om at tage forslaget op ved næstkommende GF.