Referat af bestyrelsesmøde  – Solbjærgets ejerlaug

Afholdt

17.06.03 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Birger Post, Jan Lidman-Nielsen, Inge Harris, Michael Ørnø

Afbud

Sonny Bloch-Jensen

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Konstituering af bestyrelse
  3. Økonomistatus
  4. Status på søen
  5. Planlægning af arbejdsweek-end
  6. Planlægning af Sct Hans fest
  7. Planlægning af sommerfest
  8. Eventuelt

 

Ad 1) Referater

Referater fra 15.5.03  blev godkendt.

 

Ad 2) Konstituering af bestyrelse

Sonny Bloch-Jensen blev valgt som kasserer.

Michael Ørnø blev genvalgt som formand.

Søren Dybdal blev valgt som næstformand.

 

Bestyrelsen består derudover af Inge Harris og Kjeld Pedersen.

Birger Post er Lejerbo's repræsentant i bestyrelsen.

 

Suppleanter er Jan Lidman-Nielsen og Else Flydal.

 

Ad 3) Økonomistatus

Siden sidst har der kun været udgifter til generalforsamling (ca. 3000) og arbejdswekend (ca. 1500). Der er med andre ord penge i kassen.

Bestyrelsen sigter mod at lægge en budget for resten af året på næste møde.

 

Ad 4) Status på søen

Ib har haft kontakt til en anlægsgartner som ikke ville påtage nogen ekspertrolle.

Birger snakker med "sømand" og taler med Michael efter ferien. I henhold til beslutningen på sidste møde, skal der bestilles et "søanalyseprojekt" hos en kyndig leverandør.


Ad 5) Planlægning af arbejdsweek-end

Fremmødet på den forrige arbejdsdag var særdeles behersket, men pentanquebanen blev bragt i brugbar stand.

Der var derfor ikke mandskab til at rydde østbredden. Jan har efterfølgende påtaget sig opgaven mod betaling i lighed med en hækkeklipning.

 

Søren har fikset buskrydderen.

 

Der sigtes mod en arbejdsweekend lørdag 25/10 13.00. Valg af opgaver udestår.

 

Der var enighed om at forårets arbejdsdag med fordel kan henlægges til en aften med øl og pizza – med henblik på øget fremmøde.

 

Ad 6) Planlægning af Sct Hans fest

Søren er bålmester.

Øl & vand-opgaven er afsat til Keld.

 

Ad 7) Planlægning af sommerfest

23/8 blev valgt.

Michael bestiller en hoppeborg asap.

 

Ad 8) Eventuelt

Der etableres en internetside  www.solbjerget.dk som skal bruges til information og distribution af referater og mødeindkaldelser. Det har den effekt at alle beboere nemt kan følge med i bestyrelsens arbejde. Materialer til alle medlemmer omdeles fortsat på papir, men alt bestyrelsens materiale - vil nu kun være at finde på nettet.

 

Byggesag Solbjærget 63. Der er tale om en "standard forlængning". Kommunen tilskrevet med accept.

 

Der var forslag om fodboldmål på fællesarealet – vi lader ideen gære.

 

Sonnys Bloch Jensen ønskede at vi som ejerlaug bad kommunen om at fælde/beskære træer på marken ned mod Sjælsø. Der var enighed om at det ikke var et anliggende for ejerlauet, da der næppe vil kunne opnås enighed om dette.

 

Bestyrelsen vil drøfte vedligehold af "øst-skoven" med kommunen.

 

Næste møde er planlagt til 25/9.