Referat af bestyrelsesmøde

Afholdt

20.06.02 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Henrik Henten, Birger Post, Jan Lidmann-Hansen, Keld Petersen, Sonny Bloch-Jensen & Michael Ørnø

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelse

2. Planlægning af møder og bestyrelsesarbejdet i andet halvår 2002

3. Oplæg til festudvalgets aktiviteter resten af året (datoer)

4. Drøftelse af situationen omkring søen

5. Drøftelse omkring de to udvalg nedsat af generalforsamlingen

6. Eventuelt

 

Ad 1)

Som formand valgtes Michael Ørnø.

Som næstformand valgtes Ib Christensen.

Som kasserer valgtes Henrik Henten.

Bestyrelsen besluttede ikke at vælge en sekretær, da der ikke var noget større behov.

 

Ad 2)

Bestyrelsesmøder:

Næste møde torsdag 5/9 alternativt 19/9 – tema velkomstfolder og afrapportering fra servitutudvalget. Sidste møde torsdag 21/11.

Planlagt arbejdsweek-end 12-13/10 – planlægges på bestyrelsesmøde 5/9.

 

Ad 3)

Sommerfest 17/8.

 

Ad 4)

Der er to problemstillinger omkring søen. Dels er der problemstillingen omkring selve søens helbredstilstand og dels problemstillingen omkring eventuel opsætning af hegn.

Der hersker uklarhed omkring trufne aftaler omkring opsætning af hegn.

Det blev beslutte at Sonny og Michael tager initiativ til omsætning af hegn inden for en dispositionsramme på 1500,-

 

Sonny tager kontakt til "tilstødende" søer, med henblik på opsamling af erfaringer.

Michael forsøger at rekruttere biologiske studerende, men henblik på at lokke dem til et "bæredygtig sø projekt".

Eventuelt indhentet viden behandles på septembermødet.

Fælles for begge forsøg er et yderst begrænset økonomisk råderum.

 

Ad 5)

Michael tager kontakt til trafikudvalget for at starte arbejdet op.

På baggrund af punkt 7.2 i generalforsamlingsreferatet nedsattes et servitutudvalg, bestående af Keld, Birger og Michael som udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Udvalget mødes 15. august

 

Ad 6)

Kasseren investerer i et par flasker vin til den gamle formand som tak for fem års arbejde.