Referat af bestyrelsesmøde  – Solbjærgets ejerlaug

Afholdt

20.11.02 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Henrik Henten & Michael Ørnø

Afbud

Søren Dybdal

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Drøftelse af snerydning på buen

3. Eventuelt

 

Ad 1) Referatet

Godkendelse af referatet blev grundet deltagerantallet udskudt til næste møde.

 

Ad 2) Snerydning på buen

Henrik havde undersøgt mulighederne for at få en professionel leverandør til at påtage sig snerydningen gennem den kommende vinter.

Det måtte konstateres at entreprisen nok er for lille til at tiltrække en leverandør, med mindre der betales en solid overpris.

 

Henrik og Michael blev derefter enig om at anskaffe en lille motorkost og "ansætte" Michael indtil videre, som fører af denne - til græsslåningstakst. Ordningen evalueres til foråret.

 

 

Ad 3) Eventuelt

Michael indkalder til næste møde en gang i foråret.