Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 14-03-2016.

Til stede: Gert, Mikkel, Brian, Kai og Sonny

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer samt referent
2. Opfølgning på Lokalplansarbejdet
3. Væltet træ ved søen
4. Henvendelse fra beboere om mange indbrud – håndtering heraf
5. Arbejde med de forskellige ansvars-områder
6. I øvrigt

1.   Valg af ordstyrer samt referent
Sonny blev valgt til referent

2.   Opfølgning på Lokalplansarbejdet
Vores møde med kommunen har været godt og konstruktivt. Det er vores overbevisning at kommunen lytter til vores argumenter for en større grad af åbenhed og mindre grad af konformitet. Kommunen har givet udtryk for at de er indforstået med at formuleringen i lokalplanforslaget holdes i bredere vendinger. Samtidig vil der blive lagt op til at vi i ejerlauget udarbejder et ”kartotek” med registreringer af hvad der følger lokalplanen. Kartoteket kan f.eks. indeholde oversigt over hvad der er korrekt materialevalg, hvilke vinduer der kan vælges etc. etc.

Sonny kontakter kommunen for at vi kan få en status på hvor de er på nuværende tidspunkt. Hvis de har fået formuleret yderligere på lokalplansforslaget i forlængelse af vores møde med kommunen, lægger vi op til at få afholdt et nyt møde med dem inden generalforsamlingen..

3.   Væltet træ ved søen
Kaj får et tilbud på hvor meget det vil koste for at få træet ved søen skåret op. Forventeligt vil det ligge omkring 6-7000 kr. hvis dette niveau bekræftes ved tilbuddet, er der enighed om at vi får det skåret op uden yderligere indhentning af tilbud.

4.   Henvendelse fra beboer om mange indbrud - håndtering heraf.
Vi foreslår René at han bringer forslaget op til den kommende generalforsamling.

5.   Arbejde med de forskellige ansvars-områder
Sonny kontakter kommunen ”Vej og Park” om de skæve fliser på fortovene, med henblik på at få dem rettet op – samt kontakter Michael om hvorvidt vores regnskab er på plads.

6.    I øvrigt
Der laves et indlæg på facebook om at man skal lade være med at lægge til bål på nuværende tidspunkt.
Forslag til generalforsamlingsdato er 24. maj. – når datoen er endelig meldes den ligeledes ud på facebook.
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling opfordres beboere til at melde sig til at påtage sig regnskabsopgaven.

 

/Sonny