Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2016.06.15

 

Til stede: Sonny, Peter, Geert, Katrine og Rasmus

 

Dagsorden

1.           Valg af ordstyrer samt referent

2.           Konstituering af bestyrelsen

3.           Opfølgning på Lokalplansarbejdet

4.           Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

5.           Arbejde med de forskellige ansvarsområder

6.           Forslag om fodboldmål på fællesarealet

7.           I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen fortsætter som udgangspunkt i de nuværende roller, dog overtager Peter posten som kasserer efter Michael og Katrine overtager den ene suppleantpost efter Brian. Se bilag 1.

 

Ad 3 – Opfølgning på Lokalplansarbejdet

Der blev afholdt et møde umiddelbart inden generalforsamlingen. Her var der dog ikke meget nyt. Bestyrelsen arbejder fortsat på at få ændret enkelte formuleringer som beskrevet tidligere.

 

Ad 4 – Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

Vedligeholdelse ved søen klares som hovedregel med betalt arbejdskraft. Der er enighed om at denne ordning fortsætter.

 

Stien ind til Østskoven er i øjeblikket svært fremkommelig pga. brombærkrattet. Kai undersøger mulighederne for at få beskåret dette.

 

Ad 5 – Arbejde med de forskellige ansvarsområder

Ansvarsområderne er som udgangspunkt uændrede. Dog overtager Peter de ansvarsområder, som Michael havde i den foregående periode. Se bilag 2.

Peters overtagelse af ansvarsområder sker først efter overdragelse fra Michael.

 

Hjemmeside og velkomstfolder opdateres med den nye bestyrelsessammensætning (Rasmus). Rasmus udskriver nogle eksemplarer til Kai.

 

Ad 6 – Forslag om fodboldmål på fællesarealet

 

Til generalforsamlingen blev der vedtaget et forslag om opsætning af fodboldmål på plænen ved søen, idet det er op til bestyrelsen at finde den konkrete løsning.

 

Det blev besluttet at indkøbe to fodboldmål i størrelsen 180 x 120 cm. Disse kan eventuelt opbevares ved siden af redskabskuret, idet det er meningen at brugerne stiller målene frem når de skal bruges og på plads efter brug.

 

De primære argumenter for denne løsning er følgende:

-              Løsningen bør ikke være for dominerende, idet fællesarealet skal være tilgængeligt for forskellige anvendelser og forskellige aldersgrupper.

-              Idet større børn forventes at kunne anvende banen ved den tidligere Kajerød Skole, bør løsningen primært henvende sig til mindre børn.

 

Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at denne løsning egner sig godt til spil mellem to mindre hold og således vil styrke fællesarealets funktion som samlingspunkt for områdets yngre beboere.

 

 

Ad 7 – I øvrigt

 

Intet til dette punkt.

 

 

 

 

 

Bilag 1: Bestyrelse

 

Formand                            Sonny Bloch Jensen

                     Solbjærgsvinget 6

 

Næstformand                     Rasmus Nielsen

Sekretær                             Solbjærget 41

 

Kasserer                             Peter Mølgaard

                                           Solbjærget 44

 

Bestyrelsesmedlem            Kai Kronskov

                                           Solbjærget 32

 

Bestyrelsesmedlem            Geert Amstrup

(+Lejerborepræsentant)     Solbjærget 6

  

Suppleant                           Katrine Klyver Tikkanen

                                           Solbjærget 24

 

Suppleant                           Mikkel Olesen

                                           Solbjærget 5

 

 

 

 

Bilag 2: Ansvarsområder

 

Sonny

1.           Henvendelser fra beboere

2.           Indkaldelser til bestyrelsesmøder

3.           Kommunikation med kommune

4.           Byggesager

5.           Snerydning (Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6)

 

Peter (overtages fra Michael i løbet af perioden)

1.           Økonomi og regnskab

2.           Sø med tilhørende arealer mod vest (fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjærgsvinget 6 ekskl. snerydning)

3.           Græs på fællesarealer

 

Kai

1.           Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, græsslåmaskine, buskrydder, kloakrenser, etc.)

2.           Velkomst af nye beboere

3.           Østskov

 

Rasmus

1.           Hjemmeside (www.solbjerget.dk)

2.           Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)

3.           Velkomstfolder

 

Geert

1.           Kontakt til Lejerbo

2.           Fællesarrangementer og kommunikation med festudvalg