Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2016.11.01

 

Til stede: Sonny, Peter, Geert, Katrine, Mikkel og Rasmus

 

Dagsorden

1.           Valg af ordstyrer samt referent

2.           Opfølgning på Lokalplansarbejdet

3.           Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

4.           Emner viderebragt fra lejernes bestyrelsesmøde

5.           Arbejde med de forskellige ansvarsområder

6.           I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus.

 

Ad 2 – Opfølgning på Lokalplansarbejdet

Der er i Rudersdal kommune lavet en generel registrering af bevaringsværdige ejendomme. De fleste af foreningens bygninger er kategoriseret i klasse 4 (den ”mildeste” kategori), enkelte i klasse 3. Umiddelbart har dette ingen betydning for lokalplansarbejdet.

 

I øvrigt er der ikke noget nyt i lokalplansarbejdet. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen for at få bekræftet at bevaringsregistreringen ikke medfører væsentlig ændrede forhold for foreningens ejendomme samt sikre at ejerlauget fortsat involveres i lokalplansarbejdet.

 

Før næste møde med kommunen vil bestyrelsen sammenfatte ejerlaugets hovedpointer til lokalplanen.

 

Ad 3 – Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

Vedligeholdelse ved søen klares som hovedregel med betalt arbejdskraft. Der er enighed om at denne ordning fortsætter.

 

Ad 4 – Emner viderebragt fra lejernes bestyrelsesmøde

Følgende emner har været oppe:

·             Indsats mod dræbersnegle. Der opfordres til generelt at bekæmpe dræbersnegle, om muligt med en koordineret indsats.
Punktet vil blive bragt op igen når sæsonen er til det.

·             Opfordring til at udvise nabovenlig adfærd. Det er ikke altid at tiderne for støjende arbejde overholdes, hvilket er særligt generende for dem, som bestræber sig på at overholde tiderne.
Bestyrelsen vil diskutere et forslag om at udvide tiderne, hvilket i givet fald bør besluttes på en generalforsamling. Der er i bestyrelsen enighed om, at der fortsat skal være en form for tidsbegrænsning for støjende arbejde.

·             Indbrud, etablering af nabohjælp m.m.
Ved sidste generalforsamling blev dette emne også behandlet (se referatet for generalforsamlingen 2016). Der var enighed om, at emnet fortsat er aktuelt og meget relevant og vil blive drøftet igen på den kommende generalforsamling, herunder bl.a. muligheder for nabohjælp.

 

Ad 5 – Arbejde med de forskellige ansvarsområder

Mikkel og Peter vil igangsætte arbejdet med det på generalforsamlingen nævnte erfaringskatalog til brug ved renovering eller tilbygning af foreningens ejendomme. Når dette foreligger, vil det blive lagt på hjemmesiden.

 

Ad 6 – I øvrigt

 

·             Ejerlauget har modtaget en henvendelse fra Eskemosevang Grundejerforening om at de arbejder på at genetablere en bro ved Sjælsø nedenfor Jægerhytten samt at opnå tilladelse til at opstille et stativ til kanoer og kajakker.

·             Rudersdal afholder d. 30. november det årlige møde for grundejerforeninger. Katrine regner med at deltage.