Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 21/6 2017

 

Til stede: Sonny, Stig, Christian, Peter

Dagsorden

1.    Valg af ordstyrer og referent

2.    Konstituering af bestyrelsen

3.    Fordeling af ansvarsområder

4.    Opfølgning på lokalplansarbejdet

5.    Arbejde ved søen, herunder løsning af vores græsslåning

6.    I øvrigt

 

Referat

Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Sonny. Referent: Christian

Ad 2 - Konstituering

Sonny fortsætter som formand, men stopper om et år. Der skal vælges en ny formand på det tidspunkt. Peter fortsætter som kasserer.

Ad 3 – Fordeling af ansvarsområder

Ændring af ansvarsområder sker primært som konsekvens af ændringer i bestyrelsen. Kaj og Rasmus er trådt ud af bestyrelsen. Stig overtager Kajs opgaver og Christian overtager Rasmus opgaver. Som følge af ændringen af festudvalget, ændres Geerts rolle i forhold til festudvalget til koordinator i stedet for kontaktperson.

Ansvarsområder er herefter som følger:

Sonny

1.       Henvendelser fra beboere

2.       Indkaldelser til bestyrelsesmøder

3.      Kommunikation med kommune

4.       Byggesager

5.       Snerydning (Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6)

 

Peter (overtages fra Michael i løbet af perioden)

1.       Økonomi og regnskab

2.       Sø med tilhørende arealer mod vest (fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjærgsvinget 6 ekskl. snerydning)

3.       Græs på fællesarealer

 

Stig

1.       Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, græsslåmaskine, buskrydder,kloakrenser, etc.)

2.       Velkomst af nye beboere

3.       Østskov

 

Christian
1.       Hjemmeside (
www.solbjerget.dk) (det skal afklares om Rasmus fortsat tager hjemmesiden).

2.       Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)

3.       Velkomstfolder

 

Geert

1.       Kontakt til Lejerbo

2.       Koordinator for aktiviteter/fællesarrangementer der henhører under festudvalget

 

Festudvalg. Der er for nuværende ikke noget festudvalg. Brian, alternativt Sonny står for tænding af bål. Christian sørger for sangblad.

Ad 4 - Opfølgning på lokalplansarbejde

Arbejdet med lokalplanen ligger for tiden stille og der er i bestyrelsen ikke interesse for at tage initiativ til genoptagelse nu.

Arbejdet med ny lokalplan udsprang af et ønske om at begrænse muligheden for opsættelse af solceller. Det vil sandsynligvis igen blive økonomisk attraktivt at opsætte solceller så der skal en løsning på plads. Afklaring på tilladelse til opsættelse af solceller bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse af krav til husenes udtryk skal indgå i velkomstfolderen.

Ad 5 - Arbejde ved søen, herunder løsning af vore græsslåning

Græs: Ny maskine er indkøbt og der er flere der beboere der gerne vil slå græsset.

Snerydning: Der er en mulighed for at vi kan dele snerydning med Andreas Jensens Vænge (deres nuværende snerydder kan tage vores område med). Da der i en periode ikke har været en løsning på området har Sonny sørget for at rydde sneen. Sonny ønsker ikke at fortsætte med denne opgave, hvorfor der skal findes en løsning inden den kommende vinter.

Arbejde ved søen (klipning af hæk, beskæring af buske og træer): Kaj plejer at organisere det. Sonny kontakter Kaj for at høre om det kan ske i år også,

En øgning af kontingent ville gøre det lettere at købe snerydning, græsslåning og andet på kommercielle vilkår. Bestyrelsen vil regne på forskellige forslag og se hvilke konsekvenser det vil have for kontingentet.

Det skulle være muligt at stable en arbejdsdag på benene og skal forsøges hvis der er opgaver der ikke umiddelbart ellers kan løses. Det vil måske endda ende med at være hyggeligt.

Ad 6 - I øvrigt:

Christian spørger om der kunne gøres noget på fællesarealet for at det kunne invitere mere til ophold og møde. Legeplads er kompliceret da der er offentlig adgang. Bålplads er en idé og kan etableres hvis nogen vil gøre det.