Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 17/4 2018

 

Til stede: Sonny, Stig, Christian, Geert, Brian

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer samt referent

2. Gennemgang af referat fra sidste møde

3. Forslag fra Christian i forbindelse med solceller:

-Hvad er de nuværende regler for opsætning af solceller

-Hvad er bestyrelsens/foreningens målsætningen omkring solceller i det lokalplansarbejde der er i gang

-Har kommunen en holdning ift regler for solceller i lokalplanen?

4. Opfølgning på Lokalplans-arbejdet.

5. I øvrigt, herunder planlægning af den kommende generalforsamling.

Referat

Ad 1 – Valg af ordstyrer samt referent

Ordstyrer: Sonny

Referent: Christian

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde

Ad 3 – Forslag fra Christian i forbindelse med solceller

Hvad er de nuværende regler: Hvis der søges om tilladelse hos kommunen er praksis at bestyrelsen bliver spurgt.

Hvad er bestyrelsens/foreningens målsætning omkring solceller i det lokalplansarbejde der er i gang: Målsætningen er at helhedsindtrykket bevares, hvilket i praksis betyder at der ikke vil blive givet tilladelse til solceller på skrå tagflader.

Har kommunen en holdning ift regler for solceller i lokalplanen: Formulering i det nuværende forslag: Solceller må ikke opsættes så de er synlige fra vej og ikke på tagflader med hældning over 30°.

Ad 4 – Opfølgning på Lokalplans-arbejdet.

Sonny har talt med kommunen. Der er ikke sket noget men de vil gå i gang snart. Kommunen lover at tage kontakt til bestyrelsen når de starter på arbejdet.

Bestyrelsen spørger kommunen hvordan de fortolker reglerne omkring opsætning af solceller, hvad er nuværende praksis og hvad danner grundlag for denne?

Det forekommer at hastigheden af lokalplansarbejdet afhænger af om foreningen presser på. Bestyrelsen vil spørge på generalforsamlingen om vi skal lade det gå i kommunens tempo eller forsøge at få dem til at arbejde hurtigere.

Ad 5 - I øvrigt, herunder planlægning af den kommende generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning:

Sonny stopper som formand.

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg: Stig, Christian, Brian

Der skal vælges ét nyt bestyrelsesmedlem samt en eller to suppleanter.

 

Bestyrelsen indstiller til at festudvalget nedlægges og at der samles grupper ad hoc til fastelavn, Sankt Hans og sommerfest. Det fungerede godt til fastelavn 2018. Nævnes i formandens beretning.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til 750 kr. Dette af flere grunde:

Generel prisudvikling

Det vil give mulighed for at hyre et firma til arbejde på fællesarealet, idet det ved flere tilfælde har vist sig problematisk at finde ressourcer i ejerlauget, der vil påtage sig arbejdet. Der kan blive omkostninger med vedligehold af søen i de kommende år (fx rydning af siv)

 

Bestyrelsen foreslår at gå over til kommunikation via e-mail frem for omdeling i postkasser. Det er muligt at indtaste sin mail-adresse på hjemmesiden.

Regnskabet lægges på hjemmesiden og Stig medbringer kopier til generalforsamlingen.

Generalforsamling 22/5 2018 kl. 19.30. Sonny bestiller lokale og drikkevarer. Christian laver indkaldelse.