Referat af bestyrelsesmøde  – Solbjærgets ejerlaug

Afholdt

21.03.04 på Soldraget 32

Referent

Michael Ørnø

Tilstede

Lars Stavnem (Lejerbo), Sonny Bloch-Jensen, Keld Pedersen, Søren Dybdal, Michael Ørnø

Afbud

Jan Lidman-Nielsen

 

Dagsorden:

  1. Gåtur i området
  2. Godkendelse af seneste referat
  3. Planlægning af arbejdsdag i foråret
  4. Gennemgang af regnskab for 2003
  5. Planlægning af generalforsamling 2004
  6. Eventuelt

 

Ad 1) Gåtur i området

Bestyrelsen gik en tur i øsende regnvejr, for at samle inspiration til arbejdssøndagen.

 

Ad 2) Referater

Referater fra 17.06.03  blev godkendt. Under punkt 8 blev det dog korrigeret at ønsket om træfældning var en misforståelse.

 

Ad 3) Planlægning af arbejdsdag i foråret

Søndag 25 april.

"Sø-området":

Der skal stikkes kanter i rundingen på fortovet omkring søen.

Der skal fældes et halv væltet træ i den sydlige ende af søen.

"Østskoven":

Visse beboere anser åbenbart "østskoven"  som et område til kompostering af haveaffald, samt udsmidning af urtepotter og lign. Der skal ryddes op i dette.

 

Ad 4) Gennemgang af regnskab for 2003

Regnskabet viser et driftsresultat på ca. 8.000 kr, hvilket var ikke var nogen bemærkninger til. Regnskabet er blevet revideret uden bemærkninger.

Det er i øvrigt praktisk, hvis man i forbindelse med udbetaling af omkostningsbilag, vedlægger sit kontonummer, så kasseren undgår kontanthåndtering.

 

Ad 5) Planlægning af generalforsamling 2004

Tirsdag 25 maj under forudsætning af at Jægerhytten kan – alternativ 27 maj.

Niels Harrig vil gerne påtage sig rollen dirigent.

Alle genopstiller.

Michael laver og uddeler indkaldelse snarest – koordineret med kassernes giro-kort.

Bestyrelsen vil forsøge at udarbejde et beslutningsforslag omkring søen til generalforsamlingen.

 

Ad 6) Status på søen

Søren tager fat i Hedeselskabet evt anlægsgartner/entreprenør, med henblik på at få udarbejdet en sø-plan. Dispositionsramme for rådgivning omkring 2000 kr.

Søren forsøger at have noget beslutningsmateriale til næste møde.

 

Ad 7) Eventuelt

Michael prøver at finde en båltaler.

Klaus Klyver skal bygge og Michael har tilskrevet kommunen med accept.

 

Næste møde er planlagt til onsdag 14/4.