Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2007.04.23

 

Til stede: Sonny, Else, Kaj, Søren, Rasmus.

 

 

Dagsorden

 

1. Siden sidst

2. Indkaldelse til GF

3. Hjemmeside – opdateres eller slettes.

4. Nye beboere – velkomst, uddeling af folder.

 

 

Referat

 

Ad 1 (Siden sidst)

Det er længe siden vi har holdt møde sidst, men enhver i bestyrelsen kan når som helst tage initiativ til et møde ved brug af den fælles mailadresse.

Snerydning/græsslåning har fungeret fint.

Rudersdal Kommune har ikke tilsendt bestyrelsen nogen byggesager. Bestyrelsen er bekendt med byggeri på Solbjærget 7.

Der er kommet en del nye beboere til siden sidst. Det er uvist om de er blevet budt velkomne af bestyrelsen (Birgers ansvarsområde).

Kaj efterspørger pris på flishugning af bunker ved hhv. låge og Sonnys grund.

Kaj undersøger muligheder for skur.

 

Ad 2 (Indkaldelse til GF)

Skal afholdes inden udgangen af maj måned. Forslag til dato: 23. maj.

Der fremsættes forslag til regulering af kontingentet til 400 kr per år.

Søren bekræfter datoen for GF hos Jægerhytten.

Søren udarbejder og printer indkaldelse.

Søren undersøger om Michael vil acceptere genvalg.

Søren spørger Niels Harrig (SD28 - 45818591) om han vil påtage sig rollen som dirigent til GF.

Sonny udarbejder regnskab og sørger for revision.

Sonny undersøger hvornår kontingentet sidst steg.

Kaj runddeler indkaldelse.

 

Vedr. Skt. Hans bål: kun tørre grene er tilladt – ingen sten, rødder, mursten, hønsenet, ...

 

Ad 3 (Hjemmeside – opdateres eller slettes)

Opdateres.

Rasmus lægger referat fra sidste GF på hjemmesiden.

Rasmus opdaterer hjemmesiden inden GF.

 

Ad 4 (Nye beboere – velkomst, uddeling af folder)

Velkomstfolderen uddeles til alle.

Else opdaterer velkomstfolder og rundsender på mail.