Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2008.09.23

 

Til stede: Sonny, Michael, Kai, Søren, Rasmus samt Niels Harrig.

 

 

Dagsorden

 

1. Søprojekt

2. Skur

3. Klipning af hæk

4. Evt.

 

 

Referat

 

Ad 1 (Søprojekt)

Banken kræver at en beslutning om at optage lån vedtages efter samme regler som en vedtægtsændring, dvs. vedtagelse på generalforsamling samt efterfølgende urafstemning.

 

Der skal forberedes en urafstemningsseddel inden den ekstraordinære generalforsamling.

 

Forslag til afstemningsspørgsmål (revideret i forhold til sidste møde): ”Renovering af fælles sø som beskrevet i tidligere omdelte materiale, finansieret med et banklån på 60.000 kr samt et engangsbeløb på 450 kr for samtlige husstande pånær husstande med skel til søarealet som betaler 900 kr”.

 

Idet det eksisterende hegn bliver taget ned i forbindelse med projektet, er der enighed i bestyrelsen om at der skal etableres et nyt hegn efter projektets afslutning.

 

 

Ad 2 (Skur)

Der mangler nogle få fliser. Herefter vil Michaels svigerfar forestå opsætning af skuret.

 

 

Ad 3 (Klipning af hæk)

Der skal klippes hæk, skæres kanter ved fortov samt bekæmpes bevoksning mellem fliserne. Kai spørger Jannik.

 

 

Ad 4 (Evt.)

Intet til dette punkt.