Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 24. august 2011

Dagsorden

1.       Valg af ordstyrer og referant

2.       Konstituering af bestyrelse

3.       Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

a.       Opfølgning på projekt fællesareal (i forlængelse af forslaget til generalforsamlingen)

b.      Status i forbindelse med hurtigkørsel i området. (i forlængelse af forslaget til generalforsamlingen)

c.       Status på korrespondance med beboer med skel mod østskoven.

4.       Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der udover ovenstående specielle tiltag at redegøre for?

5.       I øvrigt

 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referant

Sonny blev valgt til referent.

 

Ad 2. Konstituering af bestyrelse

Kaj ønskede at stoppe som næstformand. Erik Valentin overtager denne plads.  Ændringen betyder samtidig at Erik indtræder i bestyrelsen og Kaj fremover er suppleant til bestyrelsen.

Jørgen gav udtryk for at han ikke ønskede at forsætte med opgaven som uddeler af velkomstfolder til nye beboere. Det blev derfor besluttet at Søren overtog jobbet med at vedligeholde folderen, og Kaj overtog jobbet med at udbringe folder samt dertil hørende velkomstbuket.

 

Ad 3. Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad 3.a Opfølgning på projekt fællesareal (i forlængelse af forslaget til generalforsamlingen)

Der bliver undersøgt mulighed for at anskaffe borde med stole til fællesarealet. Søren har kontakt med en erhvervsskole, der bygger denne type havemøbler, som kan købes for 3-400 kr. pr. stk. Søren sørger for at informere/koordinere dette med resten af arbejdsgruppen der blev nedsat til yderligere forbedring af fællesarealet.

Derudover vil næste bestyrelsesmøde blive indledt med at gå ned i Østskoven, med det formål at se om der er brugbare væltede træer, til brug for legeområde på fællesarealet.

 

Ad 3.b Status i forbindelse med hurtigkørsel i området. (i forlængelse af forslaget til generalforsamlingen)

Sonny har foretaget beregning på hvor meget det vil koste at etablere vejbump. Omkostningen hertil vil være ca. 26 000 kr. for 2 bump, hvilket kan konkluderes er for dyrt for ejerlauget, hvorfor en sådan løsning blev fravalgt.

Der forsøges i stedet med vejarbejds afspæring (som søjle). Kaj anskaffer eller låner 8-10 stykker, som vi herefter kan forsøge os frem med, for derved at få afklaret hvad der har den bedste funktion.  Jørgen sørger for at udarbejde information herom, samt sørger for at information bliver uddelt til alle vejens beboere – inkl. Beboerne på det sidste stykke af Solbjærgsvinget.

 

Ad 3.c Status på korrespondance med beboer med skel mod Østskoven.

Der er afsendt brev anbefalet til ejeren af bakkevej 69, hvor vi appellerer til ejeren om at sørge for at ejeren bringer forholdet i orden. Hvis der ikke sker noget i denne forbindelse vil næste skridt være, at vi kontakter ejeren ved personligt fremmøde, for derved forhåbentligt at komme i konstruktiv dialog.

 

Ad 4 & 5 Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder samt i øvrigt

Det blev besluttet at der i løbet af efteråret blev arrangeret en fællesarbejdsdag, med det formål at få den værste sø-vækst ryddet fra søen. Arbejdet skal planlægges at foregå på en weekend, og Sonny beslutter dato herfor, som rundsendes snarest.

Endelig blev det besluttet at anføre ejerlaugets kontonummer i Danske Bank på vores hjemmeside, således at beboere der har fået forlagt deres giroindbetalingskort, kan se kontonummeret på hjemmesiden og derved sørge for betaling af kontingent.