Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2006.01.25

 

Til stede: Sonny, Else, Søren, Rasmus.

 

 

Dagsorden

 

0. Ejerlauget og Lejerbo

1. Opdatering af velkomtsfolder. Færdig version, print, omdeling til alle husstande [Birger]

2. Opdatering af hjemmeside [Rasmus]

3. Liste med festudvalgmedlemmer [Michael]

4. Fastelavnsfest. Fastsættelse af dato. Kontakt til festudvalg, arrangement af fastelavn [Michael]

5. Vedligeholdelse af fortov (sne og græskanter), hæk (klip) og søbred (ryd buske) [Kai (Søren)]

6. Fældning af skæv gråpoppel der hænger ud over græsplæne trekant [Søren]

7. Gennemgang af vedtægter, herunder hvem er hvem [Søren, Birger]

8. Evt.

 

 

Referat

 

Ad 0 (Ejerlauget og Lejerbo)

Af vedtægterne fremgår det, at kun ejere er medlemmer af ejerlauget og at der ikke er særlige forhold gældende for Lejerbo. Der har imidlertid længe været den praksis, at Lejerbo har haft en repræsentant i Ejerlaugets bestyrelse. Der var enighed om at formalisere denne praksis ved at foreslå en vedtægtsændring baseret på oplæg fra Birger fremsendt til bestyrelsens medlemmer. (Søren)

 

Ad 1 (Opdatering af velkomtsfolder. Færdig version, print, omdeling til alle husstande)

Udsat (Birger ikke til stede).

 

Ad 2 (Opdatering af hjemmeside)

Hjemmesiden er opdateret. Referat fra generalforsamling og regnskab for 2005 mangler i lighed med en opdateret velkomstfolder. Dette vil blive opdateret efterhånden som disse bliver tilgængelige. (Rasmus)

 

Der har tilsyneladende været problemer med adgang til hjemmesiden. Bestyrelsens medlemmer prøver om siden kan ses.

 

Ad 3 (Liste med festudvalgmedlemmer)

Bl.a.

Charlotte Ørnø, Soldraget 32

Lene Reimer, Solbjærget 39

 

Den komplette liste findes og lægges på hjemmesiden (Rasmus)

 


Ad 4 (Fastelavnsfest. Fastsættelse af dato. Kontakt til festudvalg, arrangement af fastelavn)

Fastelavnsfest afholdes søndag d. 26. februar. Festudvalget arrangerer (Michael kontakter festudvalget).

 

Ad 5 (Vedligeholdelse af fortov (sne og græskanter), hæk (klip) og søbred (ryd buske))

Der er truffet aftaler om snerydning og vedligeholdelse.

 

Ad 6 (Fældning af skæv gråpoppel der hænger ud over græsplæne trekant)

Der er enighed om at fælde træet. (Søren)

 

Ad 7 (Gennemgang af vedtægter, herunder hvem er hvem)

Er foretaget under pkt. 0.

 

Ad 8 (Evt.)

I forbindelse med de planlagte vedtægtsændringer overvejes det om vedtægterne trænger til en opdatering på andre punkter. (Alle).

 

Dato for generalforsamling blev diskuteret. Tirsdag den 2. maj blev vedtaget.