Solbjærgets Ejerlaug består af 72 ejendomme fordelt med 22 lejeboliger administreret af boligselskabet Lejerbo samt 50 ejerboliger.

Dertil hører fællesarealerne umiddelbart syd for Solbjærgsvinget ved den lille sø samt skovarealet øst for Solbjærget 12, 14, 16, 18, 24 og 26.

For at gøre kommunikation fra bestyrelsen lettere bedes alle beboere oplyse en e-mailadresse ved at udfylde formularen her på hjemmesiden.

 

Om vinteren påhviler det den enkelte grundejer eller lejer at rydde sne på fortove og stier samt foretage glatførebekæmpelse.

I Ejerlauget praktiseres i videst mulige omfang ”Nabohjælp” for at imødegå indbrud og anden form for kriminalitet.

På fællesarealet ved den lille sø er der anlagt en petanquebane, som frit kan benyttes af beboerne.

Vedligeholdelse af fællesarealerne søges så vidt muligt foretaget på enkelte annoncerede arbejdsdage i løbet af året.

Ejerlauget afholder 3 faste årlige arrangementer. En fastelavns-fest med tøndeslagning for børn og voksne. Sankt Hans aften med bål og båltale samt en sommerfest for børn og voksne med leg og aktiviteter, fællesspisning, musik og dans.

For at sikre ejerlavets beboere bedst mulige forhold opfordres alle til at udvise en nabovenlig adfærd.

Derfor henstilles det at anvendelse af:

·        motorplæneklippere

·        motorsave

·        andre støjende maskiner

kun sker

·        hverdage………………. mellem kl. 08.00 og  kl. 20.00

·        lørdage ………………... mellem kl. 10.00 og  kl. 14.00

·        søn- og  helligdage ……...mellem kl. 10.00 og  kl. 12.00

Pleje af fællesarealer kan ske uden for de anførte tidsrum.

Endvidere henstilles det, at større bygnings- og have-omlægningsarbejder altid færdiggøres uden unødig forsinkelse, således at hus og grund snarest bringes i behørig stand og ikke henligger i længere tid til skade for kvarterets generelle image.

Der henstilles desuden til at den enkelte grundejer holder områder mod vejen pæne og sørger for at hæk og øvrig beplantning er holdt så fortovet kan passeres.

Affald

Affald kan afleveres på genbrugsstationen på Blokken 48-60, der har åbent alle ugens dage mellem kl. 10.00 og kl. 18.00.

I Rudersdal kommune er afbrænding af haveaffald ikke tilladt. Til gengæld findes en ordning til afhentning af haveaffald. Se

www.rudersdal.dk/haveaffald

for mere information.

Der henstilles til, at undlade at henlægge haveaffald til Sankt Hans bålet før 14 dage før Sankt Hans. Haveaffaldet skal være umiddelbart brændbart, og må således ikke være eksempelvis nyafklippet hæk eller lignende.

Rudersdal kommune har tillige en storskraldsordning for private husstande. Der afhentes storskrald 6 gange om året den anden tirsdag i februar, april, juni, august, oktober og december. Se www.rudersdal.dk/storskrald for mere information.