1. maj 2003

Solbjærgets ejerlaug

 

Glædeligvis er der i vores ejerlaug jævnligt mange bygge og forbedrings-projekter på vores huse og grunde. Desværre giver nogle af disse projekter anledning til diskussion omkring hvad man kan og hvad man ikke kan i vores ejerlaug. Bestyrelsen finder derfor anledning til kort at ridse sagsgangen op.

 

Man skal have tilladelse fra kommunen til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri. Denne skriftlige tilladelse gives af kommunen.

 

Der er desuden lyst en servitut på vores ejendomme, der blandt andet fordrer at helhedsindtrykket af kvarteret ikke ændres.

 

Kommunen skal altså administrere bygningsreglementet og servitutten. For at assistere kommunen, fordrer servitutten at ejerlaugets bestyrelse har en rådgivende rolle i forhold til byggesager.

 

Sagsgangen er altså at ejer ansøger kommunen om byggetilladelse. Kommunen indhenter bestyrelsens holdning til projektet, hvorefter kommunen afgør sagen og meddeler sin tilladelse eller sit afslag på ansøgningen.

 

Ejerlaugets holdning er altså kun rådgivende, men kommunen har tilkendegivet at ville tillægge vurderingen stor vægt – i forhold til servitutten – da beboerne i kvarteret formodes at have større indsigt. Det er imidlertid vigtigt at understrege at det er kommunen der afgør sagerne.

 

Ejerlaugets bestyrelse spørges derfor jævnligt om sin holdning til diverse projekter. Man kan så med rette spørge om hvilke kriterier, der danner baggrund for bestyrelsens vurdering. Bestyrelser skiftes jo jævnligt – i forhold til bygningerne – og hvis der skal lægges en linie på langt sigt, er det gavnligt med et sæt retningslinier.

 

Bestyrelsen har på sit møde 8. oktober 2002 vedtaget følgende retningslinier for sin egen administration af disse sager.


Udgangspunktet for retningslinierne, er det nuværende udseende i 2003 og altså ikke i 1954. Princippet har været at finde de fællesnævnere omkring vores huse, der i store træk er i dag og som er med til at identificere kvarteret. Tiden lader sig næppe skrue tilbage.

 

Facader er i det oprindelige materiale – gule mursten.

Af dette følger at eksempelvis røde mursten, pudsning, maling eller anden form for ændring af facaden ikke godkendes.

Tagbelægning på det oprindelige hus, er tagsten af rødt tegl.

Sorte eller grønne tegl, eternit eller lignende materialer på tagene kan ikke godkendes. På garager, udhuse eller tilbygninger/vinterstuer, der ikke umiddelbart kan ses som en "forlængning" af det oprindelige hus, gælder reglen ikke.

Vinduer er "dannebrogs-vinduer"

Vi har ganske vist stort set alle varianter af vinduer – fra blyindfattede, til ruder i et fag. Kommunen har tidligere tilkendegivet, at de stort set kun godkender dannebrogs-vinduer. Det skal her bemærkes at udskiftning af vinduer til andet udseende, kræver byggetilladelse.

Af disse retningslinier, kan modsætningsvis sluttes at der ikke med nogen ret kan etableres nogle bestemte regler for tilbygningers udseende/placering, da alle tænkelige varianter forefindes.

 

Man kan formodentlig sagtens forestille sig byggeprojekter, der ikke er i konflikt med disse principper, men er af en så speciel karakter, at man ikke vil anbefale dem til kommunen – men det vil føre for vidt at prøve at forudse disse.

 

Ovennævnte skal derfor ses som et grundlag for bedømmelse, som eventuelt i tidens løb kan forfines i det omfang det giver mening.

 

Ejerlaugets bestyrelse mener at servitutterne giver en særlig forpligtigelse til at tilsikre en harmonisk udvikling i kvarteret, hvorfor man i grelle tilfælde kan tænkes at optage dialog med kommunen af egen kraft i tilfælde af manglende byggetilladelse.

 

Medlemmer af ejerlauget har på den årlige generalforsamling mulighed for at påvirke disse beslutninger, gennem valg af bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Solbjærgets ejerlaug

Bestyrelsen