Vedtægter for Solbjærgets

Ejerlaug

 

§ 1

Foreningens navn er Solbjergets Ejerlaug. Foreningen, som er upolitisk, er stiftet i henhold til den på nedennævnte ejendomme den 31/3 1952 lyste deklaration angående bl.a. pligt til for fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 2 bm af Kajerød by, Birkerød sogn, i Birkerød kommune, at være medlemmer af et ejerlav.

 

§ 2

Foreningens formål er at medvirke til, at de bestemmelser, som ved ovennævnte deklaration er pålagt ejendommene, overholdes af de enkelte medlemmer.

 

Foreningen kan endvidere varetage medlemmernes tarv som husejere i almindelighed med opmærksomheden rettet på anliggender af fælles interesse, ligesom den kan føre eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder herom samt repræsentere medlemmernes interesser i en eventuel fællesforening.

 

§ 3

Som medlem skal og kan kun optages enhver ejer, og for så vidt angår Lejerbos ejendomme, ejendommens lejer, af fra ovennævnte matr. Nr. 2 bm af Kajerød by, Birkerød sogn i Birkerød kommune, udstykket ejendom, på hvilken den nævnte deklaration er tinglyst.

 

§ 4

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent til bestridelse af ejerlavets driftsudgifter. Kontingent erlægger forud.

 

§ 5

Bestyrelsen afholder af det i §4 nævnte kontingent foreningens løbende udgifter. Kassereren fremlægger regnskabet på den ordinære generalforsamling, der afholdes inden 1/6. Regnskabet revideres og udsendes i henhold til §§ 12, 13 og 14.

 

§ 6

Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges ved simpel stemmeflerhed og består af 5 medlemmer, som råder over foreningens midler, således som foreskrevet i lovene eller af generalforsamlingen besluttet.

 

Køb og salg af fast ejendom, kostbart løsøre samt etablering af omfattende anlæg, kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling.

 

§ 7

Ved simpel stemmeflerhed vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder i stedet første eller anden suppleant i rækkefølge. Bestyrelsen er berettiget til at benytte lønnet assistance, for så vidt foreningens likvide midler kan dække de dermed forbundne udgifter.

 

§ 8

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden ønsker det, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det. Ved andre udvalgsnedsættelser end de, der særligt er nedsat ved en generalforsamling, vælges mindst 2 blandt bestyrelsen, medens øvrige af bestyrelsen udpeges blandt medlemmerne. Ved valg af delegerede til en fællesforening er formanden selvskrevet. Valg af disse delegerede sker i øvrigt på generalforsamlingen. Udvalgs- afgørelser og beslutninger tilstilles bestyrelsen, som kan forelægge dem for en generalforsamling.

 

§ 9

Formanden eller i dennes forfald næstformanden har forsæde i bestyrelsen, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. For at et bestyrelsesmøde skal kunne tage en gyldig beslutning, må mindst 3 medlemmer være til stede. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, såfremt formanden eller i hans forfald næstformanden er til stede. Dog skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være indvarslede.

 

§ 10

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler regningskrav. Han fører regnskabet og et fuldstændigt medlemskartotek. Han afgiver hvert halvår et perioderegnskab og en restanceliste til formanden. Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12.

 

§ 11

Foreningens pengebeholdning holdes indsat på konti i solide pengeinstitutter. Udtræk sker ved undertegnelse af kassereren efter given fuldmagt fra formanden. Den kontante kassebeholdning beror hos kassereren og må normalt ikke overstige 2000 kr. Ved alle andre økonomiske transaktioner kan foreningen kun tegnes af den samlede bestyrelse.

 

§ 12

Kassereren afleverer årsregnskabet til formanden inden 1. april, hvorefter det tilstilles revisorerne, hvis mundtlige indvendinger kassereren på anfordring skal besvare.

 

§ 13

Revisorerne gennemgår kassererens regnskab med bilag og stilstiller formanden dette 8 dage derefter med deres eventuelle bemærkninger. Revision af regnskabet skal være færdigt senest 15/4.

 

§ 14

Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

§ 15

Sekretæren fører protokollen på bestyrelsesmøderne. På generalforsamlingen vælges særskilt referent. I udvalg fører det pågældende udvalgs formand protokollen.

 

§ 16

Den øverste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen, jfr. dog §20.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt ved udgangen af maj måned. Ekstraordinær  generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼ af medlemmerne til formanden skriftligt fremsætter ønske herom med detaljeret underretning om, hvad der ønskes forhandlet. Til den ordinære generalforsamling indvarsles mindst 8 dage forud. Sager, som ønskes forelagt på denne, tilstilles formanden inden 15. maj, skriftligt motiverede. Forhandlingen på generalforsamlingerne. Der indvarsles ved skriftlig meddelelse bilagt eventuelle indkomne forslag, ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen og som ikke på være medlem af bestyrelsen.

 

§ 17

På den ordinære generalforsamling foretages følgende sager:

 

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab

4)      Fastsættelse af kontingent

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse, 2 revisorer og 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant

7)      Eventuelt

 

§ 18

Bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, vælges for 2 år, idet 2 medlemmer afgår efter tur hvert 2. år. Genvalg kan finde sted. Formanden for Lejerbos afd. 16, Solbjærget, er født medlem af bestyrelsen. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 5 medlemmer på generalforsamlingen forlanger det.

 

§ 19

Stemmeret til generalforsamling og urafstemning har ejendommens ejer, og for så vidt angår Lejerbos ejendomme, ejendommens lejer, dog således at Lejerbos beboere ikke kan stemme ved valg af bestyrelse. Der må kun afgives 1 stemme pr ejendom. Stemmeret bortfalder ved kontingentrestance.

 

Medlemmer, som ved sygdom, bortrejse eller lignende er forhindret i at møde ved en generalforsamling, kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af ægtefælle, samlevende partner eller et andet medlem.

 

§ 20

De almindelige foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 

Vedtægtsændringer, såvel som ophør af ejerlavet, kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling med efterfølgende skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. Simpel stemmeflerhed er afgørende.

 

§ 21

Til enhver ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst 4 dage forud.

 

 

Således vedtaget på Solbjærgets Ejerlaugs konstituerende generalforsamling den 2/6 – 1954.

 

Ændring foretaget den 20/7 1962.

 

Ændring foretaget efter urafstemning oktober 1999.